ΣΤΕΦΑΤΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ

Πολιτικός Μηχανικός (ΕΜΠ)

Project Manager σε μελέτες, κατασκευές και προγράμματα του Ιδιωτικού και Δημόσιου τομέα από το 1981 μέχρι σήμερα.
Project Manager σε προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (διαχείριση,αξιολόγηση, υλοποίηση) από το 1981 ως σήμερα.

Σύμβουλος του Προέδρου του ΟΣΕ κ. Ν. Γρατσία από τον Ιανουάριο του 1998 μέχρι
τον Ιούνιο 2000 σε όλα τα θέματα που αφορούν τον ΟΣΕ και την ΕΡΓΟΣΕ.

Σύμβουλος του Διευθύνοντος Συμβούλου τον ΟΣΕ κ. Κ. Παπαδημητρίου από τον
Αύγουστο 2000 μέχρι Νοέμβριο 2000.

Ειδικός τεχνικός σύμβουλος της INTRACOM Κατασκευές Α.Ε. και της INTRAMET A.E
(Από το 2001 έως το 2003).

Διευθυντής Έργου του Τεχνικού Σύμβουλου Υποστήριξης στα Ολυμπιακά Έργα του
ΥΠΕΧΩΔΕ αρμοδιότητος ΕΥΔΕ/ΟΕ 2004.

Οργάνωση και Διοίκηση, Ιδιωτικών και Δημοσίων Επιχειρήσεων σ’ όλες τις βαθμίδες
με αιχμή τις Τεχνικές Επιχειρήσεις και τις Επιχειρήσεις Επενδύσεων.

Εκτέλεση και Παρακολούθηση συμβάσεων Δημοσίου - ΔΕΚΟ με την επίβλεψη και
συνεργασία εταιρειών Συμβούλων.

Παρακολούθηση της εκτέλεσης συμβάσεων μελέτης και κατασκευής έργων.

Παρακολούθηση της εκτέλεσης συμβάσεων Παραχώρησης.

Παρακολούθηση της εκτέλεσης συμβάσεων σε συνχρηματοδοτούμενα και
αυτοχρηματοδοτούμενα τεχνικά έργα.

Μελέτη - Κατασκευή - Διοίκησης Ιδιωτικών Τεχνικών Έργων.

Μελέτη - Κατασκευή - Διοίκηση Δημοσίων Έργων: κτιριακών υποδομής

Διοίκηση - Οργάνωση εργοταξίων,

Αξιολόγηση - Παρακολούθηση επενδύσεων,

Η ενότητα αφορά έργα Κτιριακά, Υποδομών και Τουρισμού.

Εφαρμογή Κανονισμών Κοινοτικών Ταμείων και Διαχείριση Προγραμμάτων
Κοινοτικών Πλαισίων Στήριξης (Β’ ΚΠΣ, Γ΄ΚΠΣ).

Ανάλυση και Παρακολούθηση χρηματοδοτήσεων Επιχειρηματικής Δράσης.

Οικονομική Ανάλυση θεμάτων στους τομείς

Σύνθεση, Παρουσίαση και Αξιολόγηση θεμάτων και πολιτικών σε θέματα:

Η Ενότητα αφορά τον Δημόσιο και Ιδιωτικό τομέα

Παρακολούθηση Συμβάσεων Προμηθειών.

Παρακολούθηση Προγραμματικών Συμφωνιών.

Θέματα Αξιοποίησης Ακίνητης Περιουσίας (Ιδιωτικών και Δημοσίων Φορέων).